Pojmovnik
Kalendar najava
Najave
Novosti
Članci
Galerije
Oglasi
Dokumenti
Kalendari
Trenutak inspiracije ::
Gospodin nikoga ne mrzi, niti voli, iako se tako čini.
-- Vedanta-sutra 2.1.34 --
Pojmovnik ::
 

Gopastami, Gosthastami

 
Na današnji je dan Krsna postao pastir. Prije ovoga dana čuvao je samo telad. Na ovaj bi dan osoba trebala obožavati krave nudeći deset upacara. Kravama se rogovi mogu obojiti kurkumom, a čela im se ukrasiti sindhurom. Potom ih treba nahraniti travom i obići oko njih.
 
 

Balarama ubija Dhenukasuru

Sri Krsna je zajedno sa Svojim starijim bratom Balaramom proveo djetinjstvo, zvano kaumara, i zašao u razdoblje paugande, koje traje od šeste do desete godine. U to vrijeme, svi su se pastiri sastali i odlučili da dječacima koji su navršili pet godina povjere na brigu krave na pašnjacima. Zaduženi za čuvanje krava, Krsna i Balarama su lutali Vrndavanom, pročišćavajući zemlju otiscima Svojih stopala.

Balarama i Krsna u Vrndavani

Praćen dječacima pastirima i Balaramom, Knsna je pred Sobom tjerao krave i svirao na Svojoj flauti u šumi Vrndavane, punoj cvijeća, bilja i trave za ispašu. Šuma Vrndavane bila je posvećena, kao čisti um bhakte i puna pčela, cvijeća i voća. Ptice su cvrkutale, a bistre vode jezera mogle su osloboditi osobu sveg umora. Ugodni, mirisni povjetarac je stalno pirkao osvježavajući um i tijelo.

Krsna je sa Svojim prijateljima i Balararamom ušao u šumu i vidjevši njenu ljepotu, uživao u njenom ugođaju. Krsna je vidio svo drveće, opterećeno plodovima i svježim grančicama, kako se saginje i granama dotiče tlo, kao da Ga pozdravlja dodirujući Njegova lotosova stopala. Vrlo zadovoljan s drvećem, plodovima i cvjetovima, smiješio se, shvaćajući njihove želje.

Krsna je potom rekao Svom starijem bratu Balarami: "Dragi Moj brate, Ti si najuzvišenija osoba među nama, a Tvoja lotosova stopala obožavaju polubogovi. Pogledaj, kako se ovo drveće, puno plodova, saginje samo da bi obožavalo Tvoja lotosova stopala. Čini se da pokušava izaći iz tame života u koju je stavljeno, primorano da prihvati oblik drveća. Doista, stabla rođena u zemlji Vrndavane nisu obična živa bića. U svom prošlom životu zastupala su impersonalističko gledište i zato su stavljena u nepokretno stanje života, ali sada imaju priliku da Te vide u Vrndavani i mole se da mogu dalje napredovati u duhovnom životu zahvaljujući Tvom osobnom društvu. Živa bića u obliku drveća obično se nalaze pod utjecajem gune tame. lmpersonalistički filozofi se nalaze u toj tami, ali je iskorjenjuju koristeći u potpunosti Tvoje prisustvo.

Mislim da su trutovi koji zuje unaokolo sigurno bili Tvoji bhakte u prošlom životu. Ne mogu napustiti Tvoje društvo, jer nitko ne može biti bolji i nježniji gospodar od Tebe. Ti si vrhovna, prvobitna Božanska Osoba, a trutovi samo pokušavaju ši­riti Tvoje slave, neprestano pjevajući o njima. Mislim da su neki od njih veliki mudraci, bhakte Tvog Gospodstva, koji su se prerušili u oblik tru­tova, jer ne mogu napustiti Tvoje društvo čak ni na trenutak.

Dragi Moj brate, Ti si vrhovno obožavano Božanstvo. Pogledaj samo kako paunovi plešu pred Tobom u velikom zanosu. Srne, koje se ponašaju kao gopije, pozdravljaju Te s istom privrženošću. A kukavice koje žive u ovoj šumi dočekuju Te s velikom radošću, smatrajući Tvoju pojavu u njihovom do­mu vrlo povoljnom. Iako su ovi stanovnici Vrndavane drveće i životinje, slave Te. Odaju Ti dobrodošlicu i primaju Te najbolje što mogu, kao što velike duše primaju u svom domu drugu veliku dušu. Što se tiče zemlje, ona je tako pobožna i sretna da otisci Tvojih lotosovih stopala krase njeno tijelo."

"Za ove stanovnike Vrndavane je prirodno da tako primaju veliku oso­bu poput Tebe. Travke, puzavice i ostale biljke su također sretne, jer mogu dotaći Tvoja lotosova stopala. Budući da si Svojom rukom dodirnuo ove grančice, te male biljke su također postale slavne. Brežuljci i rijeke su sada slavni, jer si ih pogledao. Najslavnije su djevojke iz Vraje, gopije, koje privlači Tvoja ljepota, jer ih grliš Svojim snažnim rukama."

Tako su Gospodin Krsna i Balarama zadovoljno uživali u društvu sta­novnika Vrndavane, zajedno s teladi, na obali Yamune. Na nekim mje­stima Krsnu i Balaramu su pratili Njihovi prijatelji. Dječaci su pjevali, oponašajući zujanje trutova, i pratili Krsnu i Balaramu, ovjenčane šum­skim cvijećem. Dok su hodali, ponekad bi oponašali glasanje labudova u jezeru, ili bi, kad bi vidjeli paunove kako plešu, oponašali njihov ples pred Krsnom. Krsna je također izvijao Svoj vrat, oponašajući plesanje, i nasmijavao Svoje prijatelje.

Krave koje je čuvao Krsna imale su različita imena i Krsna bi ih zvao s ljubavlju. Kad bi začule Krsnin zov, krave bi odmah odgovorile mukanjem, a dječaci bi zadovoljno uživali u toj razmjeni. Svi bi oponašali glasanje raznih vrsta ptica, posebno cakora, paunova, kukavica i bharadvaja. Ponekad, kad bi vidjeli da slabije životinje bježe u strahu, plašeći se rike lavova i tigrova, dječaci bi zajedno s Krsnom i Balaramom podražavali životinje i trčali s njima.

Balarama ubija dhenukasuruKad bi osjetili umor, sjeli bi, a Balarama bi stavio Svoju glavu na krilo jednog dječaka da se odmori. Krsna bi tada odmah došao i počeo masirati Balaramine noge. Ponekad bi uzeo palmin list i hladio Balaramu, stvarajući ugodni povjetarac da bi Ga oslobodio umora. Ostali dječaci bi katkada plesali ili pjevali, dok se Balarama odma­rao, a ponekad bi se hrvali ili skakali. Kad bi se dječaci tako zabavljali, Krsna bi im se odmah pridružio i, uhvativši ih za ruke, uživao u njihovom društvu, smijući se i hvaleći njihove djelatnosti.

Kada bi Krsna osjetio umor i iscrpljenost, ponekad bi uzeo utočište korijena velikog stabla ili krila nekog dječaka i legao. Dok bi ležao, položivši glavu na dječakovo krilo ili na korijen stabla, neki dječaci bi došli i masirali Njegove noge, a neki bi hladili Njegovo tijelo lepezom od lišća. Nadareni dječaci bi milozvučno pjevali kako bi Ga zadovoljili. Tako bi Njegov umor ubrzo nestao. Sve­višnja Božanska Osoba, Krsna, čije noge masira božica sreće, igrao se s dječacima kao jedan od njih, ekspandirajući Svoju unutarnju moć da bi izgledao kao običan seoski dječak. Ali iako je izgledao kao seoski dječak, u nekim prilikama bi dokazao da je Svevišnja Božanska Osoba.

Ljudi se ponekad predstavljaju kao Svevišnja Božanska Osoba i varaju nedužne ljude, ali mogu samo varati; ne mogu pokazati Božju moć.

Dok je Krsna tako manifestirao Svoju unutarnju moć zajedno s naj­sretnijim prijateljima, pojavila se još jedna prilika da ispolji Božje, nad­ljudske moći. Oslovivši Krsnu i Balaramu s velikom ljubavlju i privrže­nošću, Krsnini najbliskiji prijatelji Sridama, Subala i Stokakrsna su rekli:

"Dragi Balarama, Ti si vrlo moćan i imaš vrlo snažne ruke. Dragi Krsna, TI si vrlo vješt u ubijanju svih vrsta demona koji stvaraju neprilike. U blizini ovog mjesta se nalazi velika šuma po imenu Talavana. Ta šuma je puna palmi i sva stabla su prepuna plodova. Neki plodovi padaju na tlo, a neki sazrijevaju na drveću. To je vrlo lijepo mjesto, ali je zbog velikog demona Dhenukasure vrlo opasno tamo otići. Nitko ne može prići drveću da ubere plodove. Dragi Krsna i Balarama, ovaj demon živi tamo u obliku magarca i okružen je sličnim demonskim prijateljima koji su poprimili isti oblik. Svi su vrlo snažni i zato je vrlo teško prići tom mjestu.

Draga bra­ćo, Vi ste jedine osobe koje mogu ubiti takve demone. Nitko osim Vas ne može tamo otići iz straha da će biti ubijen. Čak se ni životinje ne usuđuj u otići tamo; ni ptice tamo ne spavaju. Svi su otišli. Samo se može osjetiti ugodan miris. Izgleda da do sada nitko nije okusio te slatke plodove, ni na drveću niti na tlu. Dragi Krsna, da budemo iskreni, jako nas privlači ovaj slatki miris. Dragi Balarama, pođimo svi tamo i uživajmo u tim plo­dovima; njihov miris se sada širi svuda. Zar ga ne osjećate?"

Kad su čuli ovu molbu Svojih nasmiješenih bliskih prijatelja, u želji da ih zadovolje, Krsna i Balarama su se uputili prema šumi u pratnji svih Svojih prijatelja. Čim su ušli u Talavanu, Balarama je počeo tresti drveće Svojim rukama, poput snažnog slona. Tako su zreli plodovi popadali na tlo.

Kada je čuo zvuk padanja plodova, demon Dhenukasura koji je živio tamo u obliku magarca, silovito im je prišao, zatresavši čitavo polje, a drveće se počelo micati kao da je potres. Demon se prvo pojavio pred Balaramom i udario njegova prsa stražnjim nogama. Balarama isprva nije ništa rekao, ali demon Ga je u bijesu počeo sve snažnije udarati. Balarama je tada rukom uhvatio magarca za noge i zavitlavši ga oko Sebe, bacio ga na vrh stabla. Dok ga je Balarama vitlao oko Sebe, demon je izgubio život. Ba­larama ga je bacio na najveću palmu u blizini, ali demonovo tijelo bijaše tako teško da je palma pala na nekoliko drugih palmi i srušila ih. Izgle­dalo je kao da je šumom prošao snažni vihor i svo drveće je palo jedno za drugim. Ta manifestacija neobične snage nije iznenađujuća, jer je Ba­larama Svevišnja Božanska Osoba poznata kao Ananta Seganaga, koja nosi sve planete na milijunima Svojih glava. On održava čitavu kozmičku manifestaciju, poput niti na kojima je istkana tkanina.

Kad je demon pao na drvo, Dhenukasurini prijatelji i pratioci su se oku­pili i žestoko napali Balaramu i Krsnu, želeći osvetiti smrt svog prijatelja. Ali Krsna i Balarama su sve magarce uhvatili za stražnje noge i zavitlali ih na isti način. Tako su ih ubili, bacivši ih na palme. Mrtva tijela magaraca predstavljala su slikoviti prizor. Izgledalo je kao da su se na drveću oku­pili oblaci raznih boja. Kad su čuli za ovaj veliki događaj, polubogovi s viših planeta počeli su bacati kišu cvijeća na Krsnu i Balaramu, udarajući u bubnjeve i upućujući Im molitve.

Nekoliko dana nakon ubijanja Dhenukasure, ljudi su počeli dolaziti u šumu Talavanu da beru voće, a životinje su se bez straha vratile da je­du svježu travu. Recitirajući ili slušajući o ovim transcendentalnim dje­latnostima i zabavama braće Krsne i Balarame, osoba može steći rezul­tate brojnih pobožnih djela.

Kada su Krsna i Balarama zajedno sa Svojim prijateljima ušli u Vrnda­vanu, svirali su Svoje flaute, a dječaci su slavili Njihove neobične dje­latnosti u šumi. Lica su im bila ukrašena tilakom i prekrivena prašinom koju su podigle krave, a Krsnina glava je bila ukrašena paunovim perom. Krsna i Balarama su svirali Svoje flaute. Kad su vidjele da se Krsna vraća kući, mlade gopije su se obradovale. Sve gopije u Vrndavani su bile mrzo­voljne zbog Krsnine odsutnosti. Čitav dan su mislile na Krsnu kako se zabavlja u šumi ili kako čuva krave na pašnjaku. Čim su vidjele da se Krsna vraća, sva njihova tjeskoba odmah je nestala, a one su počele gle­dati Njegovo lice poput pčela koje lete nad medom lotosovog cvijeta. Kad je Krsna ušao u selo, mlade gopije su se smiješile. Dok je svirao flautu, Krsna je uživao u ljepoti nasmiješenih lica gopija.

Krsnu i Balaramu su tada dočekale Njihove nježne majke, Yasoda i Rohini, i počele ispunjavati želje svojih privrženih sinova. Majke su isto­vremeno i služile i blagoslivljale svoje transcendentalne sinove. Brižno su okupale svoju djecu i obukle Ih. Krsna je bio odjeven u žutu odjeću, a Ba­larama u plavu. Obojica su bili ukrašeni svim vrstama nakita i vijencima cvijeća. Oslobođeni od umora, uzrokovanog boravkom na pašnjaku, iz­gledali su svježe i vrlo lijepo.

Majke su Im dale ukusnu hranu, a Oni su sve pojeli s velikim zado­voljstvom. Nakon jela, majke su Ih pažljivo polegle na čisti krevet i po­čele pjevati razne pjesme o Njihovim djelatnostima. Čim su legli u krevet, čvrsto su zaspali. Tako su Krsna i Balarama uživali u životu u Vrndavani kao mali pastiri. 

Tako se završava Bhaktivedantino tumačenje petnaestog poglavlja knjige o Krsni pod naslovom; " Balarama ubija Dhenukasuru"

Iz knjige Srila Prabhupade Svamija; "Krišna Izvor Sveg Zadovoljstva", 15. poglavlje.

 
Najnovije
Oglasi
Aktualno
Galerije
Komentari
Prijava ::
Vaišnavski kalendar
Ankete ::
Kada ste zadnji puta naučili napamet novi stih iz šastra?
(34 glasa)
Ovih dana
Nedavno
Odavno
Odavno, i ne sjećate se
Nikada
     
Društvene mreže ::
Slijedi portal.iskcon.hr na Twitter-u
Statistika posjeta ::
Trenutačno je 106 posjetitelja online
 
 
Ova stranica pogledana je 3745 puta.
 
Sponzori ::
ISKCON official ::
Vanjski linkovi ::