Članci
Kalendar najava
Najave
Novosti
Galerije
Oglasi
Pojmovnik
Dokumenti
Kalendari
Trenutak inspiracije ::
Onaj tko na kraju života napusti svoje tijelo sjećajući se Mene odmah dostiže Moju prirodu. U to nema sumnje.
-- Bhagavad-gita 8.5 --
Članci ::
Članak, objavljeno: Uto, 28.01.20. 08:22
 

Gita coach ulaže u bhakte da bi im pomogao da uspiju

 
 
     Madhava Smullen za ISKCON NEWS 
                                23 Siječanj 2020


Kada je pokojni Sridhar Swami 1995. donio knjigu "7 Navika uspješnih ljudi" u ISKCON, Akrura dasa iz Srbije je bio zaintrigiran i počeo je pohađati seminare za trening lidera.

Uskoro nakon toga počeo je izdavati elektronski bilten "Izvrsnost Liderstva," kojeg su čitali mnogi visoko-pozicionirani lideri ISKCON-a. Još su ga inspirirale i liderske knjige Bhakti-tirtha Swamija i vidio je da ljudima treba osobni coaching da bi uspješno primjenili ono što su naučili tijekom liderskog treninga.

Coaching je Akruri izgledao kao vrlo brahmansko zanimanje pa se je povrgao profesionalnom treningu u coaching institucijama u Engleskoj. Godine 2000. je počeo razvijati "Gita Coaching" program za bhakte u ISKCON-u. 

"Prvo sam se fokusirao na lidere," sjeća se Akrura. "Moji prvi klijenti bili su predsjednici hramova i neki od GBC-ja, sannyasija i gurua. A kasnije sam počeo prihvaćati svakog tko je iskren, tko se želio razviti i prihvatiti neku odgovornost u misiji." 

Zapoševši svoj rad u londonskom Radha Krishna hramu, a sada baziran u Hrvatskoj, Akrura je tijekom zadnjih dvadeset godina radio coaching sa preko tisuću bhakta. 

Danas je njegova osobna izjava o misiji "Investiramo u bhakte da bi im pomogli da uspiju." Služeći Bhagavad-gitu time što pomaže ljudima da je primjene kroz njegov Gita Coaching program, on nudi osobni i grupni coaching za bhakte širom svijeta licem u lice i na Internetu preko komunikacijskih aplikacija kao što su Facebook Messenger, WhatsApp i Viber.


Akrura redovito pomaže bhaktama sa sadhanom (duhovnom praksom), međuljudskim odnosima, zdravljem, depresijom, financijama, samo-disciplinom, itd.

Općenito, ima dvije vrste coachinga - direktivni, gdje coach daje savjete i podučava klijenta; i nedirektivni, gdje coach uglavnom sluša i postavlja pitanja. Akrura je više naklonjem takvom načinu.

"Prednost je u tome što pomažete ljudima da bolje misle," objašnjava Akrura. "Ne slušate da bi ste odgovorili; slušate da bi ste kod klijenta potakli bolje razmišljanje, vašom pažnjom, ohrabrujućim stavom, i prodornim pitanjima, koja iskorijenjuju ograničavajuće pretpostavke. Nedirektivni coaching opunomoćuje osobu da nađe svoja vlastita rješenja."

Akrura isto pomaže da se oslobodimo negativnog unutarnjeg dijaloga -- za koji kaže da uzrokuje većinu problema -- i da razvijemo pozitivan i duhovan unutarnji dijalog.

"Radimo i na tome kako vidjeti stvari," kaže. "Možete vidjeti nešto kao problem, a možete tu istu situaciju vidjeti i kao priliku. Jedna od glavnih stvari koje poučavam je da je svaki problem prilika."

Za poboljšanje unutarnjeg dijaloga, Akrura preporučuje stih iz Bhagavad-gite: " ... govoriti riječi koje su istinoljubive, ugodne, korisne i koje ne uznemiruju druge. I stalno recitirati vedsku literaturu." (Bg 17.15)

"Ovaj stih je jako moćan, jer nam pomaže ne samo da bolje komuniciramo s drugima, nego i sami sa sobom," kaže on. 


Akrura smatra da je Bhagavad-gita izvrstan priručnik uspjeha i da sadrži stihove i komentare koji puno pomažu u osobnom razvoju. Osim uputa koje pomažu unutarnjem dijalogu, stihovi 6.16 i 6.17 iz Bhagavad-gite opisuju kako sa uravnoteženim jedenjem, spavanjem, rekreacijom i radom osoba može "ublažiti sve materijalne patnje primjenjujući sustav yoge." Gita također objašnjava kako se uzdići iz guna neznanja i strasti u gunu vrline i iznad nje.

Podrškom kroz coaching, Akrura je pomogao bhaktama sa depresijom i čak onima koji su skloni samoubojstvu u tolikoj mjeri da su pomogli ne samo sebi, već su počeli pomagati i drugima.

Također je pomagao ISKCON liderima da rješavaju probleme karakteristične za lidere. "Ponekad su lideri osamljeni, ne razgovaraju ni sa kim o sebi, postanu nešto što nisu, ili se boje priznati da imaju slabosti, jer će onda izgledati loše u očima onih koji ih slijede," kaže Akrura.

Veliki broj Akrurinih klijenata su postali coachi, savjetnici, terapeuti, ili mentori.

Takvi bhakte postaju "inicijatori promjene" u njihovim zajednicama, koji šire kulturu brige, podrške i ljubavi. "Ako i sam klijent postane pomagač drugima, to me čini najsretnijim," kaže Akrura.

Osim coachinga, Akrura daje lekcije na Gitu i Bhagavatam, piše članke i e-knjige i ima YouTube kanal i Gita Coaching Facebook stranicu na kojima nudi mudrost i inspiraciju.

Vodi i višednevne seminare širom svijeta, od kojih je jedan o "Avanti Brahmani" na osnovu priče iz Srimad-Bhagavatama, koja nas uči kako prestati okrivljavati druge i prihvatiti punu odgovornost za naš život. To Akrura planira da pretvori u knjigu.

Pored toga, on redovito drži govore uživo na Facebook-u, uglavnom na šest tema:
1. Postavljaj odlična pitanja
2. Koristi pozitivan govor
3. Koristi svoju inteligenciju
4. Razvij srce davaoca
5. Postani povjerljivi vodič
6. Napravi divan doprinos i ostavi nešto vrijedno za sobom

Na nekim mjestima, Akrurin rad je pomogao da dođe do promjene u ISKCON-ovoj kulturi organizacije i upravljanja. Inspirirao je lidere da se više orijentiraju na ljude a ne samo na projekte, da više vrednuju bhakte, i da se više fokusiraju na dobrobit i brigu za pojedinca.

"Kada se ljudi osjećaju zbrinuti, kada osjećaju da ih neko cijeni i podržava, oslobađa se njihov najviši potencijal," kaže on. "Čuda se dešavaju kada se ljudi osjećaju voljenim."

* * *

Akruru dasa možete kontaktirati na mobitelu, Whatsappu ili Viberu na: +385917647925

Ili na email: 
gitaseva108@gmail.com

Za inspiraciju i govore uživo posjetite:
www.facebook.com/gitaseva

---------------------------------------------

 
https://iskconnews.org/gita-coach-invests-in-devotees-to-help-them-succeed,7246/

ISKCON NEWS
The News Agency of the International Society for Krishna Consciousness

Gita Coach Invests in Devotees to Help Them Succeed
By: Madhava Smullen for ISKCON News on Jan. 23, 2020
Activism
Akrura Das

When the late Sridhar Swami introduced Steven Covey’s The 7 Habits of Highly Effective People to ISKCON in 1995, Serbian-born Akrura Das was intrigued, and began to take leadership training seminars. 

Starting a newsletter called Leadership Excellence, which was read by many top leaders of ISKCON, he was further inspired by the leadership books of Bhakti Tirtha Swami, and learned that people need personal coaching as a follow-up to help them apply their leadership training. 

Coaching seemed a very brahminical occupation to Akrura, so he took professional training from coaching academies in England and began to develop a “Gita Coaching” program for devotees in 2000.

“At first I focused on leaders,” he recalls. “My first clients were temple presidents, GBCs, sannyasis and gurus. Then I began to accept anyone who was sincere, and who wanted to develop themselves and take responsibility in the mission.”

Starting at London’s Radha Krishna Temple, and now based in Croatia, Akrura has coached more than one thousand devotees over the past twenty years.

Today, his mission statement is “Investing in Devotees to Help Them Succeed.” Serving the Bhagavad-gita by helping people to apply it through his Gita Coaching program, he offers personal and group coaching to devotees all over the world both in person and online via communication apps like WhatsApp and Viber.

Photo: Akrura Das gives a seminar in Estonia, 2015

Akrura regularly helps devotees with sadhana (spiritual practice), relationships, health, depression, finances, self-discipline and more.

Broadly-speaking, there are two types of coaching – directive, wherein the coach gives advice and teaches the client; and non-directive, in which the coach primarily listens and asks questions. Akrura favors the latter. 

“The advantage is that you help them learn how to think,” he explains. “You don’t listen to respond; you listen to stimulate their better thinking by your attention, encouraging attitude, and incisive questions which root out assumptions. Non-directive coaching empowers the individual to find their own solutions.”

Akrura also helps devotees move away from a negative inner dialogue – which he says causes most problems – and develop a more positive and spiritual inner dialogue.

“We work on how to perceive things,” he says. “You can see something as a problem, or you can see it as an opportunity. One of my main teachings is that every problem is an opportunity.”

For improving inner dialogue, Akrura also draws from the Bhagavad-gita 17.15: “Austerity of speech consists in speaking words that are truthful, pleasing, beneficial, and not agitating to others, and also in regularly reciting Vedic literature.” 

“This verse is so powerful, because it not only helps you communicate better with others, but also with yourself,” he says. 

Photo: Akrura dasa with students at Success Secrets from the Bhagavad-gita course at the London College of Vedic Studies

To Akrura, the Bhagavad-gita is an excellent success manual, with several verses and purports proving very helpful in personal development. As well as the instructions that can be applied to inner dialogue, verses 6.16 and 6.17 discuss how with balanced eating, sleeping, recreation and work, one can “mitigate all material pains by practicing the yoga system.” The Gita also explains how to elevate oneself from the modes of ignorance and passion to goodness and beyond. 

Using coaching support, Akrura has helped depressed or even suicidal devotees come to a state where they can not only help themselves, but also others. 

He has also helped ISKCON leaders overcome their own unique set of issues. “Sometimes leaders are lonely, don’t talk to anybody, become something they are not, or are afraid to admit that they have weaknesses, because they will look bad in the eyes of those who are following them,” he explains. 

As well as providing personal and group coaching, Akrura has introduced “success parternerships,” in which he teaches devotees to coach each other by practicing on him. “For half the session they are a coach, and for the other half they are the client,” he says.

Several hundred of Akrura’s clients, in fact, have gone on to become coaches, counselors, therapists, or mentors themselves.

Such devotees become “change agents” in their communities, spreading a culture of care, support and love. “If a client becomes himself a helper of others, that makes me the most happy,” Akrura says. 

Along with his coaching, Akrura also gives Gita and Bhagavatam classes, writes articles and e-books, and has a Youtube channel and Facebook page which all offer wisdom and inspiration. 

He offers multi-part seminars around the world, such as one on the “Avanti Brahmana” story from the eleventh canto of Srimad-Bhagavatam, which teaches one how to stop blaming others and take full responsibility for one’s life. This Akrura plans to turn into a book. 

In additition, he gives regular Facebook Live talks on a sequence of six main topics, each of which build on the last, entitled: 1) Excellent Questions; 2) Positive Language; 3) Use Your Intelligence; 4) Grow a Giver’s Heart; 5) Become a Trusted Guide; and 6) Make a Wonderful Contribution, and Leave a Legacy.

In some places, Akrura’s work has helped bring about a change in ISKCON’s culture of management, inspiring leaders to become more people-oriented rather than project-oriented, to value devotees, and to focus on individuals’ benefit and care. 

“When people feel cared for, appreciated and supported, their highest potential is released,” he says. “Miracles happen when people feel loved.”

* * *

To reach Akrura Das on mobile, Whatsapp, and Viber, call: +385917647925. 

Email him at: gitaseva108@gmail.com

For inspiration and live talks visit: www.facebook.com/gitaseva

 
Najnovije
Oglasi
Aktualno
Galerije
Komentari
Prijava ::
Vaišnavski kalendar
Ankete ::
Kada ste zadnji puta naučili napamet novi stih iz šastra?
(32 glasa)
Ovih dana
Nedavno
Odavno
Odavno, i ne sjećate se
Nikada
     
Društvene mreže ::
Slijedi portal.iskcon.hr na Twitter-u
Statistika posjeta ::
Trenutačno je 13 posjetitelja online
 
 
Ova stranica pogledana je 511 puta.
 
Sponzori ::
ISKCON official ::
Vanjski linkovi ::